An artist and a gentleman.

Desván Gatero

foto Brad Barket -Getty Images foto Brad Barket -Getty Images

1932-2014

View original post